Beleidsplan - The Newf Society

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Gezondheid


Gezondheid

scrollen voor
meer info

Bijdrage aan het beleidsplan voor de THE NEWF SOCIETY
onderdeel gezondheid

Het bestuur van The Newf Society heeft besloten een beleidsplan op te stellen, waarvan de gezondheid van de New Foundlander een onderdeel uitmaakt. Conform de statuten en het huishoudelijk reglement is de rasvereniging belast met de belangenbehartiging van het ras. Bij deze belangenbehartiging dient uitdrukkelijk gedacht te worden aan de gezondheid van zowel de populatie New Foundlanders als de individuele hond.

De fokker (eigenaar van de teef) draagt de verantwoordelijkheid voor het gefokte nest, echter indien een fokker lid is van de rasvereniging zal hij/zij zich dienen te houden aan de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde regels waaraan de ouderdieren dienen te voldoen.

Momenteel staat de rashondenfokkerij enorm onder druk. Vele publicaties en zelfs televisieuitzendingen in binnen- en buitenland maken gewag van rashonden die slechts worden gefokt uit winstoogmerk waarbij het welzijn van de ouderdieren en de pups van ondergeschoven belang is. Hierop wordt vanuit maatschappelijke hoek met verontwaardiging gereageerd en het is de taak van de georganiseerde kynologie met een onderbouwd en gedegen antwoord te dier zake te komen, teneinde de goedwillende, ter zake kundige en gepassioneerde fokkers voor het voetlicht te brengen alsmede de toekomstige pupkopers te beschermen tegen de zogenaamde ''hondenhandelaren'' en ''puppyfarms''.

Aangezien een hond met een stamboom niets anders is dan een hond met een bewijs van afstamming en een dergelijke stamboom geen enkel inzicht geeft in de gezondheid van een hond en de omstandigheden waarin een hond gefokt is zal een keurmerk van de fokker meer soulaas bieden aan de toekomstige pupkoper. Het adagium dat niet rashonden gezonder zouden zijn dan rashonden wordt gebruikt om genenverbreding van de populatie te stimuleren terwijl tegelijkertijd wordt gehamerd op het feit dat rashonden aan zoveel mogelijk onderzoeken worden onderworpen alvorens hen in te zetten voor de fokkerij teneinde iedere eventualiteit van een genetische afwijking uit te sluiten. Deze stellingen zijn eenvoudigweg niet met elkaar te combineren. Derhalve dient terughoudend te worden omgegaan met het uitsluiten van fokdieren voor de rashondenfokkerij.

Hiertoe heeft  The Newf Society een commissie in het leven geroepen teneinde een m.b.t. de gezondheid een weloverwogen traject voor de aangesloten fokkers te ontwikkelen dat op termijn moet leiden tot een keurmerk voor de aangesloten fokkers middels certificering. Om als fokker voor een dergelijk keurmerk in aanmerking te komen dient een fokker onder andere lid te zijn van de rasvereniging en te voldoen aan het BRS (Basis Reglement Stambomen dat is vastgelegd in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in  Nederland en het Verenigings Fokreglement. In dit fokreglement, dat grotendeels wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de rasvereniging, zijn onder meer de gezondheidseisen opgenomen voor het specifieke ras.

Teneinde het certificeringtraject voor The Newf Society vorm te geven,dient op de Algemene Ledenvergadering in het najaar van 2011 hierover een beslissing te worden genomen. Ter voorbereiding hierop zal de commissie R&D aanbevelingen doen aan het bestuur van The Newf Society inzake het Verenigings Fokreglement. Tevens zullen het komende jaar fokkersvergaderingen worden belegd teneinde met de leden van de vereniging in overleg te treden welke zaken opgenomen/aangepast dienen te worden in het Verenigings Fokreglement. Als uitgangspunt kan het huidige fokreglement dienen waarin HD, ED, hart en cystinurie reeds zijn opgenomen. Eventuele toevoegingen van gezondheidseisen waaraan de ouderdieren en in geval van cystinurie ook de pups dienen te voldoen dienen op basis van inventarisatie van  beschikbare gegevens indien nodig te worden herijkt. Behalve inventarisatie van  gegevens van de eigen populatie dient ook gekeken te worden naar de vereisten in de ons omringende landen. Een extra aandachtspunt verdienen de hart- en oogonderzoeken die de afgelopen jaren op vrijwillige basis zijn uitgevoerd en waarvan geen inventarisatiegegevens beschikbaar zijn.

Onafhankelijk van het feit of de Algemene Ledenvergadering al dan niet besluit met het certificeringtraject in zee te gaan is herijking van het fokreglement een noodzakelijkheid. In het kader van de hierboven geschetste maatschappelijke ontwikkelingen is het voor de fokker van belang dat hij/zij kan aantonen dat hij/zij de zorgvuldigheidsvereisten m.b.t. de fokkerij in acht heeft genomen. Een en ander valt namelijk niet los te zien van de juridische aansprakelijkheid van de fokker voor het door hem/haar gefokte nest pups. Bij het vaststellen van de regels voor een verantwoorde rashondenfokkerij speelt de rasvereniging middels haar Algemene Leden Vergadering een eminente rol. De discussie van de aangesloten leden bij de rasvereniging is daarbij middels te houden fokkersvergaderingen onontbeerlijk. Het Verenigings Fokreglement is bij deze te voeren discussies hoe dan ook een waardevol discussiestuk.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu